“Aequitas sequitur legem”

Sprawiedliwość idzie za prawem


prawo_cywilnePRAWO CYWILNE

Klientów reprezentujemy we wszelkich postępowaniach o charakterze cywilnym jak na przykład;

 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy windykacyjne;
 • sprawy dotyczące cesji wierzytelności;
 • sprawy dotyczące potrącenia należności itp.
 • sprawy o naprawienie szkody (błędy medyczne, odszkodowania komunikacyjne, szkody na mieniu, szkody na osobie, zadośćuczynienie)
 • sprawy rozwodowe;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (stosunki między rodzicami a dziećmi, ubezwłasnowolnienia);
 • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności w tym zniesienia współwłasności po rozwodzie;
 • sprawy spadkowe (działy spadku, stwierdzenia nabycia spadku);
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, naruszenie posiadania, służebności, użytkowania, zastawy, hipoteki, naruszenia własności);
 • sprawy dotyczące uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli;
 • sprawy dotyczące roszczeń pauliańskich;
 • sprawy z zakresu egzekucji komorniczej reprezentując zarówno wierzycieli jak i dłużników

Prowadzimy sprawy na etapie postępowań przedsądowych i sądowych. Uczestniczymy w negocjacjach prowadzonych w imieniu naszych Klientów. Wszelkie podejmowane przez nas działania, mają na celu zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

prawo_karnePRAWO KARNE

Klientów reprezentujemy we wszystkich etapach postępowania karnego

W postępowaniu przygotowawczym:

 • reprezentując pokrzywdzonych sporządzamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa a następnie sprawujemy kontrole nad prowadzonym postępowaniem
 • uczestniczymy w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących naszych Klientów przed organami ścigania;
 • spotykamy się z Klientami oraz rodzinami osób, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania udzielając im kompleksowych porad prawnych zarówno dotyczących samego postępowania przygotowawczego jak i mających na celu zabezpieczenie ich interesów w okresie pozbawienia wolności;
 • sporządzamy wszelkie niezbędne pisma, w tym zażalenia, wnioski dowodowe, wnioski dotyczące stosowanych środków zapobiegawczych, oraz inne pisma procesowe niezbędne w toku postępowania przygotowawczego.

W postępowaniu sądowym:

 • reprezentujemy naszych Klientów kompleksowo w toku postępowań sądowych przed sądami pierwszej i drugiej instancji;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za oczywiście niesłuszne pozbawienie wolności i tymczasowe aresztowanie;

W postępowaniu wykonawczym reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o:

 

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia;
 • rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny;
 • zarządzenie wykonania kary.

prawo_administracyjnePRAWO ADMINISTRACYJNE

Udzielamy pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego poprzez :

– sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych

– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

– sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje

– reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji

prawo_gospodarczePRAWO GOSPODARCZE

W naszej działalności udzielamy szerokiego wsparcia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i w ramach skomplikowanej struktury spółek prawa handlowego. Naszym klientom oferujemy:

 • stałą obsługę prawną firm;
 • doradztwo przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej;
 • zakładanie, przekształcanie, fuzje oraz likwidacje spółek;
 • przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w KRS;
 • doradztwo dla wspólników i akcjonariuszy;
 • wsparcie w zakresie umów zakupu udziałów lub akcji spółek;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z bieżącą działalnością firmy;
 • dokonanie analizy i diagnozy stanu prawnego przedsiębiorstw;
 • reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

“Pro publico bono”

Dla dobra wspólnego


 

ki

Klient indywidualny

Z prawem cywilnym spotykamy się każdego dnia. Codziennie zawieramy umowy lub wykonujemy te, które zostały już zawarte. Problematyka prawa cywilnego nie ogranicza się jednak tylko do umów. W ramach tej dziedziny Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem pism procesowych i zastępstwem procesowym w sprawach z zakresu:

-Prawa rzeczowego (np. stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, ochrona posiadania).

-Prawa osobowego (np. uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie).

-Prawa zobowiązań (np. sprawy o zapłatę, złożenie oświadczenia woli, wydanie rzeczy).

 

kb

Klient biznesowy

W ramach swojej działalności każdy adwokat naszej kancelarii zapewni profesjonalną, kompleksową oraz rzetelną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, prowadzonych zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek prawa handlowego.

Oferujemy Państwu dwa sposoby współpracy, tj.:

– realizację konkretnych zleceń takich jak np. tworzenie, rejestracje oraz przekształcanie spółek prawa handlowego, sporządzanie i opiniowanie umów, dochodzenie oraz windykacja należności

– stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, która zapewni Państwu najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej.